Правила

[box color= yellow]Моля, прочетете Общите условия за ползване на уеб сайтът и услугите, които предлагаме![/box]

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Уеб сайта  е собственост на Viatan Systems Co .

Като осъществявате достъп, преглеждате и/или използвате този уеб сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни да бъдете обвързан(а) с тези условия, както и че ще спазвате всички действащи в момента законови и други разпоредби. В случай, че не приемате тези Условия, моля, не ползвайте нашият уеб сайт и неговите вътрешни страници.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Уеб сайт – това е съвкупност от всички вътрешни страници, достъпни от едно домейн разширение, заедно с вътрешните страници, достъпни от навигационното меню на заглавната уеб страница.

ПОТРЕБИТЕЛ – Клиент, посетител на нашият уеб сайт.

КЛИЕНТ – Всяко физическо и/или юридическо лице, което има намерение да се възползва от услугите, предлагани от Viatan Systems Co, и което лице с това си намерение и цел е посетило тази Интернет страница.

Случайно събитие  – непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на Услугите обективно невъзможно.

Безплатен достъп – достъп до информация, за която потребителите не заплащат.

Платен достъп достъп до информация, за която потребителите заплащат определена сума.

Злонамерени действия – действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Лични нужди на потребителя – действия с не комерсиална цел и не разпространение на информация. 

Речник – Във веки модул на сайта има специфичен речник за използваните термини.

Авторско право

Цялото съдържание, включително лога, запазени знаци и търговски марки, всички изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, публикувани на този уеб сайт, както и софтуерни програми, са собственост на „Viatan Systems Co“ и/или на съответните им собственици, които са ги предоставили на  Viatan Systems Co”, като те са под закрила на Закона за авторското право и сродните им права. Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ, или друго действие, на част или цялото съдържание на уеб сайта, без разрешение на „Viatan Systems Co„, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.
Чрез предоставянето на информация“ Viatan Systems Co” не предоставя никакви лицензи за авторски права, патенти или други права върху интелектуална собственост.

Относно Информацията, съдържаща се на сайта

Този сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, условията на които трябва да бъдат спазвани. Информацията може да бъде променяна или обновявана без предизвестие. “ Viatan Systems Co” може да прави подобрения и/или изменения в продуктите, услугите и програмите, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие.

Viatan Systems Co” не поема отговорност за точността на предоставяната информация и получателят използва тази информация на собствена отговорност.   “Viatan Systems Co” не предоставя гаранции, че проблемите, свързани с използването на предоставяната на този сайт информация, ще бъдат решавани.

Настоящите Общи условия не се прилагат при модули, за които има отделни правила.

Информацията на този сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки, които при сигнал ще бъдат остранени.

Достъп до продукти и услуги
Задълженията на “ Viatan Systems Co” относно продуктите и услугите на компанията се ограничават само до споразуменията по договорите, въз основа на които те се предоставят. В случай, че сте придобили продукт или услуга собственост на“ Viatan Systems Co” извън този сайт и без споразумение, то този продукт или услуга се предоставят „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА“, без никакви гаранции, преки или косвени, като използването на този продукт или услуга е изцяло на Ваша отговорност.

Свързани връзки

Viatan Systems Co” не носи отговорност за никоя друга Интернет страница, до която имате достъп чрез хипервръзки от нашата страница.  Наличието на банер на нашата фирма  или хипервръзка към нашият сайт не означава, че ние подкрепяме или поемаме отговорност за съдържанието или използването на такава Интернет страница. От вас зависи да вземете предпазни мерки, като се убедите, че всички файлове, материали и друго съдържание, което сте избрали да използвате, не съдържа опасни за системата Ви вируси, “червеи”, “троянски коне” и други обекти с разрушителен характер.

ДОКОЛКОТО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПОЗВОЛЯВА, “ Viatan Systems Co” ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, КОНКРЕТНИ ИЛИ ОБЩИ, МОМЕНТНИ ИЛИ БЪДЕЩИ ЩЕТИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА, ИЛИ ОТ ВСЯКА ДРУГА СВЪРЗАНА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ВСЯКАКЪВ ВИД ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТ, ЗАГУБА НА СОФТУЕР, ПРОГРАМИ ИЛИ ДРУГИ ДАННИ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ВИ ИЛИ ДРУГА СИСТЕМА, ДОРИ АКО ИЗРИЧНО СМЕ БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕТО НА ТАКИВА ЩЕТИ.

ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ Е ПРЕДОСТАВЕНА ОТ   Viatan Systems Co” САМО НА ОСНОВА „ТАКАВА, КАКВАТО Е“. “ Viatan Systems Co” НЕ ИЗВЪРШВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ И И НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИИ, ЯВНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРИЛОЖИМОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРОДАВАЕМОСТ И НЕ НАРУШАВАНЕ НА ПРАВА.

Важна информация

Viatan Systems Co” има право по всяко време да преразгледа и променя настоящите условия и процедури, без предупреждение. Като използвате тази Интернет страница, Вие се съгласявате, че сте законово обвързани от всички направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия, с които сте обвързани.

За коригиране на  открити неточности , моля, свържете се с нас.
Ако имате някакви въпроси във връзка с описаните тук условия, процедури и отговорности, моля, свържете се с нас.

Права и задължения на потребителите  на сайта

 

Задължения:

 

  • да спазва българското законодателство,  настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
  • да спазва добър тон,  да не провокира към насилие и расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права, включително право на интелектуална собственост;
  • да не извлича информационни ресурси или части от тях, за комерсиални цели и разпространение.
  • да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
  • Злоупотребил потребител  е длъжен да обезщети Viatan Systems Co  за претърпени вреди и пропуснати ползи, вследствие на упражнените от него злонамерени действия.
  • Потребителя трябва да прочете условията за ползване на сайта и неговите услуги, не знанието не оправдава евентуални провинения

Права на потребителя

Потребителят има право да чете безплатните модули на сайта и да ги използва за лични нужди./ За платените модули се действа съобразно с техните условия./

Потребителят има право да съобщава за намерени неточности, да оставя коментари, да пише на електронната поща на сайта.

Потребителя има право да задава въпроси на електронната поща на сайта.

Потребителят има право да дава идеи за подобрения на сайта и нови услуги.

[box color= yellow]Ако не знаете, какво да правите относно правилата – Попитайте ни![/box]

 

ЗАКОНИ И НАРЕДБИ

/само части от тях, отделни параграфи ,членове и алинеи споменати в сайта/

ЗАКОН за ЗАДЪЛЖЕНИЯТА и ДОГОВОРИТЕ /ЗЗД/

ЭЭ01

*** Чл. 93.  ал.1<Задатъкът> служи за доказателство, че е сключен договорът и обезпечава неговото изпълнение. Ако страната, която е дала задатъка, не изпълни задължението си, другата страна може да се откаже от договора и да задържи задатъка. Ако задължението не е изпълнено от страната, която е получила задатъка, другата страна при отказ от договора може да иска задатъка в двоен размер. Ако изправната страна предпочита да иска изпълнение на договора, обезщетението за вредите се определя по общите правила. ЗЗ>свалено на -18.01.2015_16:28  от [тук]<ЗЗ

ЗАКОН за ЗАЩИТА на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ЭЭ02

*** Чл. 55. (1) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.
(2) Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките по ал. 1 с изключение на случаите, когато търговецът се е съгласил да ги заплати, или ако търговецът не го е уведомил, че разходите за връщане на стоките се заплащат от потребителя.
(3) При договор извън търговския обект, когато стоките са били доставени в дома на потребителя в момента на сключването на договора, търговецът е длъжен да прибере стоките за своя сметка, ако естеството на стоките е такова, че не позволява те да бъдат върнати по обичаен начин по пощата.
(4) Потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Потребителят не носи отговорност за намалената стойност на стоките, когато търговецът не го е уведомил за правото му на отказ по чл. 47, ал. 1, т. 8.
(5) Когато потребителят упражни правото си на отказ, след като е направил искане по чл. 48, ал. 3 или чл. 49, ал. 9, той заплаща на търговеца пропорционалната сума на това, което действително му е било предоставено до момента, в който потребителят е уведомил търговеца за упражняване правото на отказ.
(6) Пропорционалната сума по ал. 5, която потребителят трябва да заплати на търговеца, се изчислява въз основа на крайната цена, уговорена в договора. Ако крайната цена е прекомерно висока, пропорционалната сума се изчислява въз основа на пазарната стойност на това, което действително е било предоставено.
(7) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора, той не дължи разходи за:
1. предоставяне на услуги или за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество, или за централно отопление, изцяло или отчасти, извършени по време на срока за отказ, когато:
а) търговецът не е предоставил информация съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 или 10, или
б) потребителят не е поискал изрично изпълнението на договора да започне по време на срока за упражняване правото на отказ от договора съгласно чл. 48, ал. 3 и чл. 49, ал. 9, или
2. доставянето изцяло или отчасти на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато:
а) потребителят не е дал изричното си предварително съгласие за започване изпълнението на договора преди изтичане на 14-дневния срок по чл. 50, или
б) потребителят не е потвърдил, че знае, че като дава съгласие за започване изпълнението на договора, ще загуби правото си на отказ от договора, или
в) търговецът не е предоставил потвърждение на изричното предварително съгласие и приемане от потребителя за започване изпълнението на договора съгласно чл. 48, ал. 2 или чл. 49, ал. 8.
(8) Потребителят не носи отговорност за упражняване правото на отказ, освен в случаите по ал. 1, 2, 4 и 5 и чл. 54, ал. 3. ЗЗ>свалено на -18.01.2015_18:31  от [тук] <ЗЗ

ЭЭ03

*** Чл. 59. (1) Когато за договор от разстояние или за договор извън търговския обект е приложимо правото на държава – членка на Европейския съюз, правата на потребителите по този закон не може да бъдат ограничавани.
(2) Потребителят не може да бъде лишен от защитата, която му се предоставя от законодателството на държава – членка на Европейския съюз, въвеждащо изискванията на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 304/64 от 22 ноември 2011 г.), наричана по-нататък „Директива 2011/83/ЕС“, когато договорът от разстояние или договорът извън търговския обект има тясна връзка с територията на тази държава членка. Тясна връзка с територията на тази държава членка е налице, когато е изпълнено някое от следните условия:
1. договорът е сключен в държава – членка на Европейския съюз, в която е обичайното местопребиваване на потребителя;
2. търговецът насочва своята дейност към територията на държава – членка на Европейския съюз, в която е обичайното местопребиваване на потребителя;
3. договорът е предшестван от предложение или от реклама, направени в тази държава членка, и от действия, извършени от потребителя, необходими за сключване на договора;
4. договорът е сключен в държава – членка на Европейския съюз, от потребител по време на пътуване или на престой, предложен или организиран от търговеца, имащ за цел пряко или косвено да насърчи сключване на договора.
(3) Всяка договорна клауза, с която потребителят се отказва от правата, предоставени му по този закон, е недействителна. ЗЗ>свалено на -18.01.2015_18:53  от [тук] <ЗЗ

Вашият коментар